Labsii Wwaan Oromiyaa

Oromoon golee Oromiyaa jiru hunduma irraa guyyaa Irreechaa kanatti seera guutee uffatee jiidha qabachuun Waaqa galateeffanna, ni kadhanna, Uumamaan uumaa isa ta’e waaqa raajeffanna! jechuun Hora Harsadii magaalaa Bishooftuutti argamu kana deemee galata galchata. 48: 858 Kallacha Oromiyaa bara 20 lakk. Naannoo oromiyaa, Bulchiisni magalaa adaamatti biiroon aadaa fi turizimii taappeellaa afaan amaariffaan barraahe hunda buqqisaa jira. It is native to the Ethiopian state of Oromia and spoken predominantly by the Oromo people and neighbouring ethnic groups in the Horn of Africa. By: Itana Gammada April 14, 2020 A people under colonial occupation have a maximum of two choices, either stand up and fight for their freedom and dignity or accept humiliation, subjugation, victimization and perpetual slavery. Oromo (/ ˈ ɒr əm oʊ / or / ɔː ˈ r oʊ m oʊ /; Oromo: Afaan Oromoo) is an Afroasiatic language belonging to the Cushitic branch. Labsii yeroo ariifachiisaa 2 8 2012 - Duration: 5:22. Oromo TV Founded on June 29,2000 The First Oromo Independent Television MissionOromo TV seeks to offer thought-provoking, contextual, and nuanced coverage of critical public interest issues thereby bringing much needed attention to underreported stories in the region. Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti Dandeetti Raawwachisummaa Cimsuun S/Sarvisii Ergama Isaa Ba'uu. "Vaayiresii Koronaa Sadarkaa 'Pandemic' Yokaan Kan Lafa Bal’eensa. Kallacha Oromiyaa bara 20 lakk. Labsiin kun "Labsii Sima Bittaa fi Bulchiinsa Qabeenya, Mootummaa Naannoo Oromiyaa M rrtee~suf Bahe Lakk 157/2002" jedhamee , waamamuu ni danda'a. 44: 1059 Kallacha Oromiyaa bara 21 lakk. 94/1997 fi 108/1998. Ejensichi kana kan beeksiise gamaaggama raawwii hojii Kurmaana 4ffaa Magaalaa Adaamaatti wayita gaggeessa jiru dha. Harargee Bahaa aanaa Gurawaa Araddaa Ifa Baatee keessatti hiriir. “Oromia is a region of great physiographic diversity. Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa. 46/1994 የተሻሻለው የኦሮሚያ ክልል ሕገ መንግሥት አዋጅ ቁጥር ፵፮/፲፱፻፺፬ Oromia Regional State Revised Constitution Proclamation No. 47: 5162 Kallacha Oromiyaa bara 20 lakk. nuti amma immoo wayyaanee waliin dhiisnee wayyaanee oromiyaa keessa jirtu waliin diddaa gabrummaa keenya jalqabna. Videos you watch may be added to the TV's watch history and influence TV recommendations. Sabni kamuu seenaa, aadaa fi afaan isaa guddisuu, kunuunsuu fi itti fayyadamuu mirga akkuma laate, afaan oromootiis afaan mana hojiitii fi barnootaa tahee naannoo oromiyaa keessatti akka tajaajilu hayyamamee ture. January 31, 2019 · "Hojjetaan Mootummaa dandeettii,beekumsa,gahuumsaafi naamusa qabuun dorgommiidhaan ramadamaa jira. 46/2001 (Fooyya’iinsa Labsii Lak. “Oromia is a region of great physiographic diversity. Harargee Bahaa aanaa Gurawaa Araddaa Ifa Baatee keessatti hiriir. OBN Oromiyaa [Oromia Broadcasting Network] 209,774 views. Biyyi Oromoo Oromiyaa ykn Orom-biyyaa jedhama. 83/1995/96, kwt. The Oromo language, afaan Oromoo or Oromiffa, belongs to the eastern Kushitic group of languages and is the most extensive of the forty or so Kushitic languages. Oromiyaa Ballinaa lafa bahaa hanga kibba-dhihaa biyya keessatti 353,632 km² ta’ee qabatee, baayyinaa ummataa bara 2002 tilmamee hanga miliyoona digdamii-afurii qabdi, kunis ballina lafaa fi baay’ina ummataan biyyaa keessaa tokkofaa ishee tasisaa. Itoophiyaa,Masrii fi Suudan Gurrandhalaa 12-23 huji Hidhaa Abbaayaa irratti Washington,DC keessatti kora taa'an. Guraandhalaa 06, 2020. Dabalataanis labsii dhaabbilee misoomaa Mootummaa naannoo Oromiyaa lakk. The Oromo language is very closely related to Konso, with more than fifty percent of the words in common, closely related to Somali and distantly related to Afar and Saho. Harargee Lixaa aanaa Doobbaa araddaa Bilisummaa jedhamu keessattis hiriirri geggeessamuu isaa jiraataan gamasii nuuf ibsanii jiru. siif haagalu bilisummaan kan argamu tokkoffaa Dhaabbata raadiyoo fi Tv oromiyaa yoo achirratti isin irratti gubne soba ni dhiistu. By: Itana Gammada April 14, 2020 A people under colonial occupation have a maximum of two choices, either stand up and fight for their freedom and dignity or accept humiliation, subjugation, victimization and perpetual slavery. Karrayu Addisu. Batu (4607 m) - the highest peak of the region. Caffeen Oromiyaa labsiilee mirga ofiin of bulchuu (autonomy) heera mootummaa federaalaatiin kaayame diigan hunda labsii mataa isaatiin haquu danda’a. Biyyakoo Oromiyaa yaa haadha uummata hedduu Lammii sabakeetiif tokkkummaan kan yaadduu Teessumni lafakee nama kan hawwatuu Ana qofa miti hunduu si jaallatu Seenaan sin dagatu waa’ee kee qorataa Lammiin Addunyaayuu baay’ee sigaafataa Albuudi lafakee beektoota hawwataa Hayyoota hedduutu waa’eekee dubbata Nu duwwaayyuu miti ormuu siin jiraataa Biqilaan lafakee nama gammachiisaa Misoomni. siif haagalu bilisummaan kan argamu tokkoffaa Dhaabbata raadiyoo fi Tv oromiyaa yoo achirratti isin irratti gubne soba ni dhiistu. Both the famous Ethiopia Eastern Tourism Circuit and the Central and Southern Ethiopia National Parks and Tribes Circuit run through this region. Manneen hojii gurmaa'insa haaraan hundaa'an keessatti hojjetaan hundi caasaa haaraa irratti gita hojii isa madaaluu irratti dorgommiin ramadamaa. River Awash, which is the longest river inside Ethiopia is a. Haati Warraa Muummee Ministiraa Lessuutuu Ajjeechadhan Shakkamaa Turan Himannaan Irratti Baname. Oromo (/ ˈ ɒr əm oʊ / or / ɔː ˈ r oʊ m oʊ /; Oromo: Afaan Oromoo) is an Afroasiatic language belonging to the Cushitic branch. Biyyi Oromoo Oromiyaa ykn Orom-biyyaa jedhama. 47: 5162 Kallacha Oromiyaa bara 20 lakk. Yoo labsii Wayyaanee EPRDF/TPLF kan qopheesse hin haquu ta’ee Caffeen Oromiyaa ofiin jedhuu yakkamaa ol anaa ta’ee seeratti akka dhihaachuu qabu uummanni Oromoo bakka jiruu irratti hojjechuu qaba jenna. Labsiin kun "Labsii Sima Bittaa fi Bulchiinsa Qabeenya, Mootummaa Naannoo Oromiyaa M rrtee~suf Bahe Lakk 157/2002" jedhamee , waamamuu ni danda'a. If playback doesn't begin shortly, try restarting your device. By: Itana Gammada April 14, 2020 A people under colonial occupation have a maximum of two choices, either stand up and fight for their freedom and dignity or accept humiliation, subjugation, victimization and perpetual slavery. Oromiyaa Ballinaa lafa bahaa hanga kibba-dhihaa biyya keessatti 353,632 km² ta’ee qabatee, baayyinaa ummataa bara 2002 tilmamee hanga miliyoona digdamii-afurii qabdi, kunis ballina lafaa fi baay’ina ummataan biyyaa keessaa tokkofaa ishee tasisaa. It is native to the Ethiopian state of Oromia and spoken predominantly by the Oromo people and neighbouring ethnic groups in the Horn of Africa. caffee oromiyaa,Caffee,CO. January 31, 2019 · "Hojjetaan Mootummaa dandeettii,beekumsa,gahuumsaafi naamusa qabuun dorgommiidhaan ramadamaa jira. Labsii Baajataa bara 2009 Hojiiwwan Mootummaa Naannoo Oromiyaatif Labsame Lak 200/2008 Bara baajataa 2009 tti hojiiwwanii fi tajaajilawwan Naannoo Oromiyaa keessatti adeemisfamaniif baajatni barbaachisaa ta'e raggaasifamee ho-jiirra oolchuun barbaachiisaa waan ta'eef, Akkaata Heera Mootummaa Naan-noo Fooyya'ee bahe labsii 46/1994. Batu (4607 m) - the highest peak of the region. Akkasumas Magaalaa Naqqamteetti Qeerrooni fi hawaasno Oromoo bifa addaan hiriira walirraa hin cinne adeemsisaa oluu isaani qeerroon naaf ifoomseera. Juneidi Sado – pirezidaanttii naannoo Oromiyaa sadaffaa (2001-2005) Qananiisaa Baqqalaa – Ethiopian long distance runner Kumaa Dammaqsaa – Pirezidaantii naannoo Oromiyaa lammaffaa 1995-2001)kan tureefi amma kantiibaa magaalaa Finfinnee “Kuwee” Martha Kumsa – acclaimed journalist and imprisoned professor. 49: 879 Kallacha Oromiyaa bara 20 lakk. “Oromia is a region of great physiographic diversity. Juneidi Sado – pirezidaanttii naannoo Oromiyaa sadaffaa (2001-2005) Qananiisaa Baqqalaa – Ethiopian long distance runner Kumaa Dammaqsaa – Pirezidaantii naannoo Oromiyaa lammaffaa 1995-2001)kan tureefi amma kantiibaa magaalaa Finfinnee “Kuwee” Martha Kumsa – acclaimed journalist and imprisoned professor. Rising from less than 500 meters above sea level to high ranges that culminate into Mt. Oromo (/ ˈ ɒr əm oʊ / or / ɔː ˈ r oʊ m oʊ /; Oromo: Afaan Oromoo) is an Afroasiatic language belonging to the Cushitic branch. Oromiyaa irratti raggasisee kana hattamaan irra deebi’uun akka haquu gadi jabeessinee gaafatna. 46/2001 (Fooyya’iinsa Labsii Lak. Ejensichi kana kan beeksiise gamaaggama raawwii hojii Kurmaana 4ffaa Magaalaa Adaamaatti wayita gaggeessa jiru dha. Harargee Lixaa aanaa Doobbaa araddaa Bilisummaa jedhamu keessattis hiriirri geggeessamuu isaa jiraataan gamasii nuuf ibsanii jiru. Labsii 2/1985 Seera Mootummaa Bulchiinsa Yeroo Ce’uumsaa Naannoo Oromiyaa hojiirra oolchuuf Amajjii bara 1985 Caffee Oromiyaatin bahe keewwata 43 irratti “Caffeen Oromiyaa hojii isaa kan gaggeessu miseensota Koree Hojii raawwachiiftuu karaa seeraatiin filuun ta’a” jedhamee kaa’ameera. Hawaasni waggaa waggaan achitti argamu bara baraan dabalaa deemaa jira. Guraandhalaa 06, 2020. Chaartarri Labsii lakkoofsa 416/2004 sadarkaa Mana Maree Bakka Bu’oota Uummataatin qophaa’e Dirree Dhawaa Oromiyaa jalaa baase, sadarkaa Naannotti ol guddise hundee Heeraa kan hin qabnee fi tokkummaa fi birmadummaa dachee Oromiyaa ciruuf tarkaanfii fudhatame dha. By: Itana Gammada April 14, 2020 A people under colonial occupation have a maximum of two choices, either stand up and fight for their freedom and dignity or accept humiliation, subjugation, victimization and perpetual slavery. Haata’u malee namtichi biyya Jarmanii barsiisaan amantii Kiristaanaa bara 1860 keessa biyya Oromoon Ormaaniyaa jedhee moggaasee ture. caffee oromiyaa,Caffee,CO. Labsii yeroo ariifachiisaa 2 8 2012 - Duration: 5:22. TV Oromiyaa Live - Ethiopian TV Online TV Oromiyaa is a state-owned Ethiopian TV channel that broadcasts predominantly in the Oromo language. Manneen hojii gurmaa'insa haaraan hundaa'an keessatti hojjetaan hundi caasaa haaraa irratti gita hojii isa madaaluu irratti dorgommiin ramadamaa. The Oromo language, afaan Oromoo or Oromiffa, belongs to the eastern Kushitic group of languages and is the most extensive of the forty or so Kushitic languages. TV Oromiyaa Live - Ethiopian TV Online TV Oromiyaa is a state-owned Ethiopian TV channel that broadcasts predominantly in the Oromo language. Labsiin kun "Labsii Sima Bittaa fi Bulchiinsa Qabeenya, Mootummaa Naannoo Oromiyaa M rrtee~suf Bahe Lakk 157/2002" jedhamee , waamamuu ni danda'a. Kun aangoo Caffeeti. (Ijoo Dubbii ABO Onk. It is native to the Ethiopian state of Oromia and spoken predominantly by the Oromo people and neighbouring ethnic groups in the Horn of Africa. Akkasumas Magaalaa Naqqamteetti Qeerrooni fi hawaasno Oromoo bifa addaan hiriira walirraa hin cinne adeemsisaa oluu isaani qeerroon naaf ifoomseera. Ballinaa lafa bahaa hanga kibba-dhihaa biyya keessatti 353,632 km² ta'ee qabatee, baayyinaa ummataa bara 2002 tilmamee hanga miliyoona digdamii-afurii. Angawaan Mootummaa Oromiyaa Afaan Oromoo Afaan Federaalaa Gochuu Irratti Hojjachaa Jirra Jedhan Addisu Arega WAASHINGITAN, DIISII — ( voaafaanoromoo ) — Itiyoophiyaa keessatti, akkuma beekamu, mootummoota bulchiinsa naannoolee keessatti afaan hojii afaanuma naannoolee sanaa ta’u illee, afaan hojii federaalaa garuu, Afaan Amaaraa qofa. Harargee Bahaa aanaa Gurawaa Araddaa Ifa Baatee keessatti hiriir. Guraandhalaa 06, 2020. Taatewwan Galmeesissuun Mirga Hawaas-diinagdee fi Siyaasaa kabachisuun fayyadamummaa Uummata Naannoo keenyaa mirkaneessuuf Cimee hojjachaa akka jiru Ejensiin galmeessa ragaa bu’uura hawaasummaa Naannoo Oromiyaa beeksiise. Videos you watch may be added to the TV's watch history and influence TV recommendations. 49: 879 Kallacha Oromiyaa bara 20 lakk. Music by Kabbadaa Wayyeessaa. Oromoon golee Oromiyaa jiru hunduma irraa guyyaa Irreechaa kanatti seera guutee uffatee jiidha qabachuun Waaqa galateeffanna, ni kadhanna, Uumamaan uumaa isa ta’e waaqa raajeffanna! jechuun Hora Harsadii magaalaa Bishooftuutti argamu kana deemee galata galchata. Labsii yeroo ariifachiisaa 2 8 2012 - Duration: 5:22. Oromiyaa Ballinaa lafa bahaa hanga kibba-dhihaa biyya keessatti 353,632 km² ta’ee qabatee, baayyinaa ummataa bara 2002 tilmamee hanga miliyoona digdamii-afurii qabdi, kunis ballina lafaa fi baay’ina ummataan biyyaa keessaa tokkofaa ishee tasisaa. Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa. 181/2005 baheeniis dhaabbilee misooma mootummaa Naannoo Oromiyaa dhiyeenyatti hogganuu, to'achuu, hordofuu fi dandeetii raawwachisummaasaanii irratti xiyyeefatee akka hojatu angoo fi gaheen hojii kennameefii jira. Rising from less than 500 meters above sea level to high ranges that culminate into Mt. 94/1997 fi 108/1998. Itoophiyaa,Masrii fi Suudan Gurrandhalaa 12-23 huji Hidhaa Abbaayaa irratti Washington,DC keessatti kora taa'an. 63(4), fi Labsiin Gumii Bulchiinsa Abbootii Seeraa Oromiyaa Irra Deebi’anii Dhaabuuf Bahe Lab. The Oromo language is very closely related to Konso, with more than fifty percent of the words in common, closely related to Somali and distantly related to Afar and Saho. Oromo TV Founded on June 29,2000 The First Oromo Independent Television MissionOromo TV seeks to offer thought-provoking, contextual, and nuanced coverage of critical public interest issues thereby bringing much needed attention to underreported stories in the region. 94/1997 fi 108/1998. Wiirtuun Qorannoofi Misoomaa Niwu Iiraa Omisha Ventilatarii Oksijinii Jalqabuuf Haalduree Mara Xumuruusaa Beeksise. Angawaan Mootummaa Oromiyaa Afaan Oromoo Afaan Federaalaa Gochuu Irratti Hojjachaa Jirra Jedhan Addisu Arega WAASHINGITAN, DIISII — ( voaafaanoromoo ) — Itiyoophiyaa keessatti, akkuma beekamu, mootummoota bulchiinsa naannoolee keessatti afaan hojii afaanuma naannoolee sanaa ta’u illee, afaan hojii federaalaa garuu, Afaan Amaaraa qofa. Guraandhalaa 06, 2020. 48: 858 Kallacha Oromiyaa bara 20 lakk. TV Oromiyaa Live - Ethiopian TV Online TV Oromiyaa is a state-owned Ethiopian TV channel that broadcasts predominantly in the Oromo language. "Vaayiresii Koronaa Sadarkaa 'Pandemic' Yokaan Kan Lafa Bal’eensa. Karrayu Addisu. Maqaa Oromiyaa jedhu kana kan moggaasee dhimma itti bahuun babal’ise Adda Bilisummaa Oromoo ti. Oromiyaa irratti raggasisee kana hattamaan irra deebi’uun akka haquu gadi jabeessinee gaafatna. [Awash, Wabe-Shebele, Genale, Gibe, Baro, Dedessa and Guder are major rivers in the region. Labsii Baajataa bara 2009 Hojiiwwan Mootummaa Naannoo Oromiyaatif Labsame Lak 200/2008 Bara baajataa 2009 tti hojiiwwanii fi tajaajilawwan Naannoo Oromiyaa keessatti adeemisfamaniif baajatni barbaachisaa ta'e raggaasifamee ho-jiirra oolchuun barbaachiisaa waan ta'eef, Akkaata Heera Mootummaa Naan-noo Fooyya'ee bahe labsii 46/1994. Ammuma lafa Oromoo duunfachaa Oromoo lafarraa dhabamsiisaa deeman isaan --- Ittiin galaa fi Qajeelfaama Labsii Qeerroo Bilisummaa Oromoo "Harki Hanna Bare. Caffeen Oromiyaa labsiilee mirga ofiin of bulchuu (autonomy) heera mootummaa federaalaatiin kaayame diigan hunda labsii mataa isaatiin haquu danda’a. Ibsa Adda Bilisummaa Oromoo Jidduu kana Mootummaan Wayyaanee karaa “Kaabinee Ministirootaa” baanuun wixinee labsii faayidaa addaa Oromiyaan Finfinneerraa qabdu jedhu baaseera. Music by Kabbadaa Wayyeessaa. Taatewwan Galmeesissuun Mirga Hawaas-diinagdee fi Siyaasaa kabachisuun fayyadamummaa Uummata Naannoo keenyaa mirkaneessuuf Cimee hojjachaa akka jiru Ejensiin galmeessa ragaa bu’uura hawaasummaa Naannoo Oromiyaa beeksiise. 46/2001 (Fooyya’iinsa Labsii Lak. Watch free online TV channels live and on-demand from all countries in the world on your computer or iPhone/iPad/Android mobile devices with 7 days recorded DVR. 181/2005 baheeniis dhaabbilee misooma mootummaa Naannoo Oromiyaa dhiyeenyatti hogganuu, to'achuu, hordofuu fi dandeetii raawwachisummaasaanii irratti xiyyeefatee akka hojatu angoo fi gaheen hojii kennameefii jira. Juneidi Sado – pirezidaanttii naannoo Oromiyaa sadaffaa (2001-2005) Qananiisaa Baqqalaa – Ethiopian long distance runner Kumaa Dammaqsaa – Pirezidaantii naannoo Oromiyaa lammaffaa 1995-2001)kan tureefi amma kantiibaa magaalaa Finfinnee “Kuwee” Martha Kumsa – acclaimed journalist and imprisoned professor. ONN : Oduu Olmaa Oromiyaa Amajjii 4/2018 January 4, 2018 Simbirtuu: Labsii ADWUIn baase irratti yaada QEERROO Bilisummaa Oromoo – Obbo Abbaa-duulaan maaliif aangootti akka deebi’an – Labsiin kuni FXG tarii tasgabbeessinnaa?-QBO karoora maalii qabaa? kanaafi kan biraa irratti miseensa hooggansa Qeerroo kan jedhu caqasaa. Akka ibsa gartuu faashistii kanaan baheetti wixineen labsii kanaa raggaafamuudhaaf Mana Maree Bakka Bu’oota Ummatootaaf…. 48: 858 Kallacha Oromiyaa bara 20 lakk. Its landscape includes high and rugged mountain ranges, undulating plateaus, panoramic gorges and deep incised river valleys, and rolling plains. River Awash, which is the longest river inside Ethiopia is a. Hawaasni waggaa waggaan achitti argamu bara baraan dabalaa deemaa jira. Akkasumas Magaalaa Naqqamteetti Qeerrooni fi hawaasno Oromoo bifa addaan hiriira walirraa hin cinne adeemsisaa oluu isaani qeerroon naaf ifoomseera. 50: 1032 Kallacha Oromiyaa bara 20 lakk. Labsii 2/1985 Seera Mootummaa Bulchiinsa Yeroo Ce’uumsaa Naannoo Oromiyaa hojiirra oolchuuf Amajjii bara 1985 Caffee Oromiyaatin bahe keewwata 43 irratti “Caffeen Oromiyaa hojii isaa kan gaggeessu miseensota Koree Hojii raawwachiiftuu karaa seeraatiin filuun ta’a” jedhamee kaa’ameera. siif haagalu bilisummaan kan argamu tokkoffaa Dhaabbata raadiyoo fi Tv oromiyaa yoo achirratti isin irratti gubne soba ni dhiistu. "Dr Biqilaa Hurrisaa. “Oromia is a region of great physiographic diversity. 83/1995/96, kwt. Chaartarri Labsii lakkoofsa 416/2004 sadarkaa Mana Maree Bakka Bu’oota Uummataatin qophaa’e Dirree Dhawaa Oromiyaa jalaa baase, sadarkaa Naannotti ol guddise hundee Heeraa kan hin qabnee fi tokkummaa fi birmadummaa dachee Oromiyaa ciruuf tarkaanfii fudhatame dha. The Oromo language, afaan Oromoo or Oromiffa, belongs to the eastern Kushitic group of languages and is the most extensive of the forty or so Kushitic languages. Guraandhalaa 06, 2020. The Oromia Region (Oromo: Oromiyaa) is one of the nine regional states of Ethiopia, the homeland of the Oromo. Caffeen Oromiyaa labsiilee mirga ofiin of bulchuu (autonomy) heera mootummaa federaalaatiin kaayame diigan hunda labsii mataa isaatiin haquu danda’a. Godina addaa Oromiyaa naannoo finfinnee maqaan bulchiinsa Oromiyaa jala ture malee raafuu oddoo saanii Kuni aammoo yeroon kennamnaaniif wwaan qabuu miti. The Oromo language is very closely related to Konso, with more than fifty percent of the words in common, closely related to Somali and distantly related to Afar and Saho. Taatewwan Galmeesissuun Mirga Hawaas-diinagdee fi Siyaasaa kabachisuun fayyadamummaa Uummata Naannoo keenyaa mirkaneessuuf Cimee hojjachaa akka jiru Ejensiin galmeessa ragaa bu’uura hawaasummaa Naannoo Oromiyaa beeksiise. 16, 2017) Qabsoo haqaa Sabni Oromoo Walabummaa isaa gonfachuuf geggeessaa turee fi jiru adda durummaadhaan kan hoogganu Addi Bilisummaa Oromoo Akeekaa fi Kaayyoon isaa galma gahiinsa qabsichaa ti. Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa. 1Seera Maatii Oromiyaa (SMO), Labsii (Lab. Ibsa Adda Bilisummaa Oromoo Jidduu kana Mootummaan Wayyaanee karaa “Kaabinee Ministirootaa” baanuun wixinee labsii faayidaa addaa Oromiyaan Finfinneerraa qabdu jedhu baaseera. 46/2001 (Fooyya’iinsa Labsii Lak. Oromiyaa irratti raggasisee kana hattamaan irra deebi’uun akka haquu gadi jabeessinee gaafatna. 31 jalatti sababootni abbaan seeraa tokko hojii abbaa seerummaarraa itti ka’uu danbii naamusaa cabsuu, ykn hanqina dandeettii ykn si’oomina cimaa ta’e agarsiisuu dha. 47: 5162 Kallacha Oromiyaa bara 20 lakk. However, differences in altitude tend to add a number of variations, both in terms of temperatures and rainfall. By: Itana Gammada April 14, 2020 A people under colonial occupation have a maximum of two choices, either stand up and fight for their freedom and dignity or accept humiliation, subjugation, victimization and perpetual slavery. If playback doesn't begin shortly, try restarting your device. Guraandhalaa 06, 2020. 142/2000, kwt. Taatewwan Galmeesissuun Mirga Hawaas-diinagdee fi Siyaasaa kabachisuun fayyadamummaa Uummata Naannoo keenyaa mirkaneessuuf Cimee hojjachaa akka jiru Ejensiin galmeessa ragaa bu’uura hawaasummaa Naannoo Oromiyaa beeksiise. Oromia National Regional State Laws 1998-1999 1997 1996 1995 1994 1993 1991-1992 1989-1990 1985-1988 2005-2006 Labsii Lak 175 Bara 2005 Labsii Lak 176 Bara 2005 Labsii Lak 177 Bara 2005 Labs…. The Oromia Region (Oromo: Oromiyaa) is one of the nine regional states of Ethiopia, the homeland of the Oromo. Biyyi Oromoo Oromiyaa ykn Orom-biyyaa jedhama. Ibsa Adda Bilisummaa Oromoo Jidduu kana Mootummaan Wayyaanee karaa “Kaabinee Ministirootaa” baanuun wixinee labsii faayidaa addaa Oromiyaan Finfinneerraa qabdu jedhu baaseera. Oromia is the largest region of Ethiopia , surrounding the city of Addis Ababa. of Oromiya experience temperate climate of moderate temperature, (mean temperature of the coolest month is less than [18 degree C]) and ample precipitation (1200-2000mm)” …. January 31, 2019 · "Hojjetaan Mootummaa dandeettii,beekumsa,gahuumsaafi naamusa qabuun dorgommiidhaan ramadamaa jira. Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa. Itoophiyaa,Masrii fi Suudan Gurrandhalaa 12-23 huji Hidhaa Abbaayaa irratti Washington,DC keessatti kora taa'an. 24: Sirna raawwii gaa’ilaa Itti gaafatamaa Galmeessa Haala Hawaasummaa duratti raawwatamu, sirna raawwii gaa’ila aadaa fi sirna raawwii gaa’ila amantaa jedhamee beekamtiin seeraa kan. Most parts of Ethiopia experience two main climate seasons - a dry season (October - May) and a rainy season (June - August). Advertisement. 44: 1059 Kallacha Oromiyaa bara 21 lakk. Oromiyaa (kan Ingiliffa keessatti Oromia jedhame barreeffamu, kan garuu barreeffama Afaan Oromoo keessatti Oromiyaa jedhamee beekamu) kunizzin kutaalee Itoophiyaa saglan keessaa tokko taate dha. Taatewwan Galmeesissuun Mirga Hawaas-diinagdee fi Siyaasaa kabachisuun fayyadamummaa Uummata Naannoo keenyaa mirkaneessuuf Cimee hojjachaa akka jiru Ejensiin galmeessa ragaa bu’uura hawaasummaa Naannoo Oromiyaa beeksiise. Labsii Baajataa bara 2009 Hojiiwwan Mootummaa Naannoo Oromiyaatif Labsame Lak 200/2008 Bara baajataa 2009 tti hojiiwwanii fi tajaajilawwan Naannoo Oromiyaa keessatti adeemisfamaniif baajatni barbaachisaa ta'e raggaasifamee ho-jiirra oolchuun barbaachiisaa waan ta'eef, Akkaata Heera Mootummaa Naan-noo Fooyya'ee bahe labsii 46/1994. Akka ibsa gartuu faashistii kanaan baheetti wixineen labsii kanaa raggaafamuudhaaf Mana Maree Bakka Bu’oota Ummatootaaf…. 24: Sirna raawwii gaa’ilaa Itti gaafatamaa Galmeessa Haala Hawaasummaa duratti raawwatamu, sirna raawwii gaa’ila aadaa fi sirna raawwii gaa’ila amantaa jedhamee beekamtiin seeraa kan. Maqaa Oromiyaa jedhu kana kan moggaasee dhimma itti bahuun babal’ise Adda Bilisummaa Oromoo ti. Dabalataanis labsii dhaabbilee misoomaa Mootummaa naannoo Oromiyaa lakk. aa" jechuun, Mana MareeBulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaati. 52: 2195 Kallacha Oromiyaa bara 20 lakk. Finfinnee, Eebila 2, 2012 (FBC) – Ityoophiyaatti namootni vaayirasii koronaatiin qabaman yeroodhaa yerootti dabalaa dhufuun walqabatee Wiirtuun Qorannoofi Misoomaa Niwu Iiraa (New Era Research & Development Center) jedhamu Finfinneetti omisha ventilatarii oksijinii jalqabuuf. 1Seera Maatii Oromiyaa (SMO), Labsii (Lab. 142/2000, kwt. 46/1994 የተሻሻለው የኦሮሚያ ክልል ሕገ መንግሥት አዋጅ ቁጥር ፵፮/፲፱፻፺፬ Oromia Regional State Revised Constitution Proclamation No. Oromiyaa Ballinaa lafa bahaa hanga kibba-dhihaa biyya keessatti 353,632 km² ta’ee qabatee, baayyinaa ummataa bara 2002 tilmamee hanga miliyoona digdamii-afurii qabdi, kunis ballina lafaa fi baay’ina ummataan biyyaa keessaa tokkofaa ishee tasisaa. Music by Kabbadaa Wayyeessaa. Oromiyaa irratti raggasisee kana hattamaan irra deebi’uun akka haquu gadi jabeessinee gaafatna. 47: 5162 Kallacha Oromiyaa bara 20 lakk. Naannoo oromiyaa, Bulchiisni magalaa adaamatti biiroon aadaa fi turizimii taappeellaa afaan amaariffaan barraahe hunda buqqisaa jira. Oromiyaa (kan Ingiliffa keessatti Oromia jedhame barreeffamu, kan garuu barreeffama Afaan Oromoo keessatti Oromiyaa jedhamee beekamu) kunizzin kutaalee Itoophiyaa saglan keessaa tokko taate dha. (Ijoo Dubbii ABO Onk. Harargee Lixaa aanaa Doobbaa araddaa Bilisummaa jedhamu keessattis hiriirri geggeessamuu isaa jiraataan gamasii nuuf ibsanii jiru. caffee oromiyaa,Caffee,CO. Kallacha Oromiyaa bara 20 lakk. Labsii 2/1985 Seera Mootummaa Bulchiinsa Yeroo Ce’uumsaa Naannoo Oromiyaa hojiirra oolchuuf Amajjii bara 1985 Caffee Oromiyaatin bahe keewwata 43 irratti “Caffeen Oromiyaa hojii isaa kan gaggeessu miseensota Koree Hojii raawwachiiftuu karaa seeraatiin filuun ta’a” jedhamee kaa’ameera. To avoid this, cancel and sign in to. Oromia is the largest region of Ethiopia , surrounding the city of Addis Ababa. Ammuma lafa Oromoo duunfachaa Oromoo lafarraa dhabamsiisaa deeman isaan --- Ittiin galaa fi Qajeelfaama Labsii Qeerroo Bilisummaa Oromoo "Harki Hanna Bare. Labsii Baajataa bara 2009 Hojiiwwan Mootummaa Naannoo Oromiyaatif Labsame Lak 200/2008 Bara baajataa 2009 tti hojiiwwanii fi tajaajilawwan Naannoo Oromiyaa keessatti adeemisfamaniif baajatni barbaachisaa ta'e raggaasifamee ho-jiirra oolchuun barbaachiisaa waan ta'eef, Akkaata Heera Mootummaa Naan-noo Fooyya'ee bahe labsii 46/1994. Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti Dandeetti Raawwachisummaa Cimsuun S/Sarvisii Ergama Isaa Ba'uu. Hawaasni waggaa waggaan achitti argamu bara baraan dabalaa deemaa jira. Haata’u malee namtichi biyya Jarmanii barsiisaan amantii Kiristaanaa bara 1860 keessa biyya Oromoon Ormaaniyaa jedhee moggaasee ture. 47: 5162 Kallacha Oromiyaa bara 20 lakk. Harargee Bahaa aanaa Gurawaa Araddaa Ifa Baatee keessatti hiriir. Watch free online TV channels live and on-demand from all countries in the world on your computer or iPhone/iPad/Android mobile devices with 7 days recorded DVR. 46/2001 (Fooyya’iinsa Labsii Lak. Maqaa Oromiyaa jedhu kana kan moggaasee dhimma itti bahuun babal’ise Adda Bilisummaa Oromoo ti. "Vaayiresii Koronaa Sadarkaa 'Pandemic' Yokaan Kan Lafa Bal’eensa. Music by Kabbadaa Wayyeessaa. Juneidi Sado – pirezidaanttii naannoo Oromiyaa sadaffaa (2001-2005) Qananiisaa Baqqalaa – Ethiopian long distance runner Kumaa Dammaqsaa – Pirezidaantii naannoo Oromiyaa lammaffaa 1995-2001)kan tureefi amma kantiibaa magaalaa Finfinnee “Kuwee” Martha Kumsa – acclaimed journalist and imprisoned professor. nuti amma immoo wayyaanee waliin dhiisnee wayyaanee oromiyaa keessa jirtu waliin diddaa gabrummaa keenya jalqabna. (Ijoo Dubbii ABO Onk. Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa. Oromia National Regional State Laws 1998-1999 1997 1996 1995 1994 1993 1991-1992 1989-1990 1985-1988 2005-2006 Labsii Lak 175 Bara 2005 Labsii Lak 176 Bara 2005 Labsii Lak 177 Bara 2005 Labs…. nuti amma immoo wayyaanee waliin dhiisnee wayyaanee oromiyaa keessa jirtu waliin diddaa gabrummaa keenya jalqabna. Advertisement. 46/2001 (Fooyya’iinsa Labsii Lak. [Awash, Wabe-Shebele, Genale, Gibe, Baro, Dedessa and Guder are major rivers in the region. of Oromiya experience temperate climate of moderate temperature, (mean temperature of the coolest month is less than [18 degree C]) and ample precipitation (1200-2000mm)” …. Angawaan Mootummaa Oromiyaa Afaan Oromoo Afaan Federaalaa Gochuu Irratti Hojjachaa Jirra Jedhan Addisu Arega WAASHINGITAN, DIISII — ( voaafaanoromoo ) — Itiyoophiyaa keessatti, akkuma beekamu, mootummoota bulchiinsa naannoolee keessatti afaan hojii afaanuma naannoolee sanaa ta’u illee, afaan hojii federaalaa garuu, Afaan Amaaraa qofa. ijjanno saba bal'aati Mai 10, 2014, 6:28 nachm. 37,552 likes · 360 talking about this. Hiikaan isaa gabaabaatti biyyoo Oromoo jechuu dha. Karrayu Addisu. 50: 1032 Kallacha Oromiyaa bara 20 lakk. Kallacha Oromiyaa bara 20 lakk. 46/1994 የተሻሻለው የኦሮሚያ ክልል ሕገ መንግሥት አዋጅ ቁጥር ፵፮/፲፱፻፺፬ Oromia Regional State Revised Constitution Proclamation No. Hawaasni waggaa waggaan achitti argamu bara baraan dabalaa deemaa jira. Ejensichi kana kan beeksiise gamaaggama raawwii hojii Kurmaana 4ffaa Magaalaa Adaamaatti wayita gaggeessa jiru dha. TV Oromiyaa Live - Ethiopian TV Online TV Oromiyaa is a state-owned Ethiopian TV channel that broadcasts predominantly in the Oromo language. However, differences in altitude tend to add a number of variations, both in terms of temperatures and rainfall. Manneen hojii gurmaa'insa haaraan hundaa'an keessatti hojjetaan hundi caasaa haaraa irratti gita hojii isa madaaluu irratti dorgommiin ramadamaa. “Oromia is a region of great physiographic diversity. Videos you watch may be added to the TV's watch history and influence TV recommendations. Biyyakoo Oromiyaa yaa haadha uummata hedduu Lammii sabakeetiif tokkkummaan kan yaadduu Teessumni lafakee nama kan hawwatuu Ana qofa miti hunduu si jaallatu Seenaan sin dagatu waa’ee kee qorataa Lammiin Addunyaayuu baay’ee sigaafataa Albuudi lafakee beektoota hawwataa Hayyoota hedduutu waa’eekee dubbata Nu duwwaayyuu miti ormuu siin jiraataa Biqilaan lafakee nama gammachiisaa Misoomni. Hawaasni waggaa waggaan achitti argamu bara baraan dabalaa deemaa jira. Batu (4607 m) - the highest peak of the region. Both the famous Ethiopia Eastern Tourism Circuit and the Central and Southern Ethiopia National Parks and Tribes Circuit run through this region. River Awash, which is the longest river inside Ethiopia is a. 48: 858 Kallacha Oromiyaa bara 20 lakk. 46/2001 (Fooyya’iinsa Labsii Lak. Taatewwan Galmeesissuun Mirga Hawaas-diinagdee fi Siyaasaa kabachisuun fayyadamummaa Uummata Naannoo keenyaa mirkaneessuuf Cimee hojjachaa akka jiru Ejensiin galmeessa ragaa bu’uura hawaasummaa Naannoo Oromiyaa beeksiise. "Vaayiresii Koronaa Sadarkaa 'Pandemic' Yokaan Kan Lafa Bal’eensa. Maqaa Oromiyaa jedhu kana kan moggaasee dhimma itti bahuun babal’ise Adda Bilisummaa Oromoo ti. Rising from less than 500 meters above sea level to high ranges that culminate into Mt. Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa. ONN : Oduu Olmaa Oromiyaa Amajjii 4/2018 January 4, 2018 Simbirtuu: Labsii ADWUIn baase irratti yaada QEERROO Bilisummaa Oromoo – Obbo Abbaa-duulaan maaliif aangootti akka deebi’an – Labsiin kuni FXG tarii tasgabbeessinnaa?-QBO karoora maalii qabaa? kanaafi kan biraa irratti miseensa hooggansa Qeerroo kan jedhu caqasaa. January 31, 2019 · "Hojjetaan Mootummaa dandeettii,beekumsa,gahuumsaafi naamusa qabuun dorgommiidhaan ramadamaa jira. Caffeen Oromiyaa labsiilee mirga ofiin of bulchuu (autonomy) heera mootummaa federaalaatiin kaayame diigan hunda labsii mataa isaatiin haquu danda’a. TV Oromiyaa Live - Ethiopian TV Online TV Oromiyaa is a state-owned Ethiopian TV channel that broadcasts predominantly in the Oromo language. Watch free online TV channels live and on-demand from all countries in the world on your computer or iPhone/iPad/Android mobile devices with 7 days recorded DVR. Hiikaan isaa gabaabaatti biyyoo Oromoo jechuu dha. caffee oromiyaa,Caffee,CO. Itoophiyaa,Masrii fi Suudan Gurrandhalaa 12-23 huji Hidhaa Abbaayaa irratti Washington,DC keessatti kora taa'an. It is bordered by the Somali Region to the east; the Amhara Region, the Afar Region and the Benishangul-Gumuz Region to the north; South Sudan, Gambela Region, and Southern Nations, Nationalities, and Peoples' Region to the west; and Kenya to the south. (Ijoo Dubbii ABO Onk. 16, 2017) Qabsoo haqaa Sabni Oromoo Walabummaa isaa gonfachuuf geggeessaa turee fi jiru adda durummaadhaan kan hoogganu Addi Bilisummaa Oromoo Akeekaa fi Kaayyoon isaa galma gahiinsa qabsichaa ti. ONN : Oduu Olmaa Oromiyaa Amajjii 4/2018 January 4, 2018 Simbirtuu: Labsii ADWUIn baase irratti yaada QEERROO Bilisummaa Oromoo – Obbo Abbaa-duulaan maaliif aangootti akka deebi’an – Labsiin kuni FXG tarii tasgabbeessinnaa?-QBO karoora maalii qabaa? kanaafi kan biraa irratti miseensa hooggansa Qeerroo kan jedhu caqasaa. 24: Sirna raawwii gaa’ilaa Itti gaafatamaa Galmeessa Haala Hawaasummaa duratti raawwatamu, sirna raawwii gaa’ila aadaa fi sirna raawwii gaa’ila amantaa jedhamee beekamtiin seeraa kan. Ammuma lafa Oromoo duunfachaa Oromoo lafarraa dhabamsiisaa deeman isaan --- Ittiin galaa fi Qajeelfaama Labsii Qeerroo Bilisummaa Oromoo "Harki Hanna Bare. aa" jechuun, Mana MareeBulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaati. 1Seera Maatii Oromiyaa (SMO), Labsii (Lab. Videos you watch may be added to the TV's watch history and influence TV recommendations. "Dr Biqilaa Hurrisaa. Guraandhalaa 06, 2020. Akkaataan jechichaa hiika biroo kan kennisiisuuf yoo ta'e malee, labsii kana keessatti: 1)" Mana Maree Bulchins. If playback doesn't begin shortly, try restarting your device. 181/2005 baheeniis dhaabbilee misooma mootummaa Naannoo Oromiyaa dhiyeenyatti hogganuu, to'achuu, hordofuu fi dandeetii raawwachisummaasaanii irratti xiyyeefatee akka hojatu angoo fi gaheen hojii kennameefii jira. Labsii 2/1985 Seera Mootummaa Bulchiinsa Yeroo Ce’uumsaa Naannoo Oromiyaa hojiirra oolchuuf Amajjii bara 1985 Caffee Oromiyaatin bahe keewwata 43 irratti “Caffeen Oromiyaa hojii isaa kan gaggeessu miseensota Koree Hojii raawwachiiftuu karaa seeraatiin filuun ta’a” jedhamee kaa’ameera. Oromo TV Founded on June 29,2000 The First Oromo Independent Television MissionOromo TV seeks to offer thought-provoking, contextual, and nuanced coverage of critical public interest issues thereby bringing much needed attention to underreported stories in the region. caffee oromiyaa,Caffee,CO. The Oromia Region (Oromo: Oromiyaa) is one of the nine regional states of Ethiopia, the homeland of the Oromo. Oromo TV Founded on June 29,2000 The First Oromo Independent Television MissionOromo TV seeks to offer thought-provoking, contextual, and nuanced coverage of critical public interest issues thereby bringing much needed attention to underreported stories in the region. Biyyakoo Oromiyaa yaa haadha uummata hedduu Lammii sabakeetiif tokkkummaan kan yaadduu Teessumni lafakee nama kan hawwatuu Ana qofa miti hunduu si jaallatu Seenaan sin dagatu waa’ee kee qorataa Lammiin Addunyaayuu baay’ee sigaafataa Albuudi lafakee beektoota hawwataa Hayyoota hedduutu waa’eekee dubbata Nu duwwaayyuu miti ormuu siin jiraataa Biqilaan lafakee nama gammachiisaa Misoomni. 46/2001 (Fooyya’iinsa Labsii Lak. 1Seera Maatii Oromiyaa (SMO), Labsii (Lab. Dabalataanis labsii dhaabbilee misoomaa Mootummaa naannoo Oromiyaa lakk. Both the famous Ethiopia Eastern Tourism Circuit and the Central and Southern Ethiopia National Parks and Tribes Circuit run through this region. CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS FINFINNE AROUND SAR BET INFRONT OF OROMIA BUREAUS. Murtii Caffee kana miseensonni Oromiyaa bakka bu’anii mana marii bakka bu’uutaafi federeeshinii keessa jiran sadarkaa federaalaa geessuun falmachuu danda’u. Oromiyaa Ballinaa lafa bahaa hanga kibba-dhihaa biyya keessatti 353,632 km² ta’ee qabatee, baayyinaa ummataa bara 2002 tilmamee hanga miliyoona digdamii-afurii qabdi, kunis ballina lafaa fi baay’ina ummataan biyyaa keessaa tokkofaa ishee tasisaa. Labsii 2/1985 Seera Mootummaa Bulchiinsa Yeroo Ce’uumsaa Naannoo Oromiyaa hojiirra oolchuuf Amajjii bara 1985 Caffee Oromiyaatin bahe keewwata 43 irratti “Caffeen Oromiyaa hojii isaa kan gaggeessu miseensota Koree Hojii raawwachiiftuu karaa seeraatiin filuun ta’a” jedhamee kaa’ameera. 31 jalatti sababootni abbaan seeraa tokko hojii abbaa seerummaarraa itti ka’uu danbii naamusaa cabsuu, ykn hanqina dandeettii ykn si’oomina cimaa ta’e agarsiisuu dha. 37,552 likes · 360 talking about this. Labsiin kun "Labsii Sima Bittaa fi Bulchiinsa Qabeenya, Mootummaa Naannoo Oromiyaa M rrtee~suf Bahe Lakk 157/2002" jedhamee , waamamuu ni danda'a. Guraandhalaa 06, 2020. Oromo (/ ˈ ɒr əm oʊ / or / ɔː ˈ r oʊ m oʊ /; Oromo: Afaan Oromoo) is an Afroasiatic language belonging to the Cushitic branch. Ibsa Adda Bilisummaa Oromoo Jidduu kana Mootummaan Wayyaanee karaa “Kaabinee Ministirootaa” baanuun wixinee labsii faayidaa addaa Oromiyaan Finfinneerraa qabdu jedhu baaseera. Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa. Murtii Caffee kana miseensonni Oromiyaa bakka bu’anii mana marii bakka bu’uutaafi federeeshinii keessa jiran sadarkaa federaalaa geessuun falmachuu danda’u. However, differences in altitude tend to add a number of variations, both in terms of temperatures and rainfall. Its landscape includes high and rugged mountain ranges, undulating plateaus, panoramic gorges and deep incised river valleys, and rolling plains. Oromiyaa Ballinaa lafa bahaa hanga kibba-dhihaa biyya keessatti 353,632 km² ta’ee qabatee, baayyinaa ummataa bara 2002 tilmamee hanga miliyoona digdamii-afurii qabdi, kunis ballina lafaa fi baay’ina ummataan biyyaa keessaa tokkofaa ishee tasisaa. 44: 1059 Kallacha Oromiyaa bara 21 lakk. Guraandhalaa 06, 2020. Yoo labsii Wayyaanee EPRDF/TPLF kan qopheesse hin haquu ta’ee Caffeen Oromiyaa ofiin jedhuu yakkamaa ol anaa ta’ee seeratti akka dhihaachuu qabu uummanni Oromoo bakka jiruu irratti hojjechuu qaba jenna. Caffeen Oromiyaa labsiilee mirga ofiin of bulchuu (autonomy) heera mootummaa federaalaatiin kaayame diigan hunda labsii mataa isaatiin haquu danda’a. Biyyakoo Oromiyaa yaa haadha uummata hedduu Lammii sabakeetiif tokkkummaan kan yaadduu Teessumni lafakee nama kan hawwatuu Ana qofa miti hunduu si jaallatu Seenaan sin dagatu waa’ee kee qorataa Lammiin Addunyaayuu baay’ee sigaafataa Albuudi lafakee beektoota hawwataa Hayyoota hedduutu waa’eekee dubbata Nu duwwaayyuu miti ormuu siin jiraataa Biqilaan lafakee nama gammachiisaa Misoomni. To avoid this, cancel and sign in to. Guraandhalaa 06, 2020. Ejensichi kana kan beeksiise gamaaggama raawwii hojii Kurmaana 4ffaa Magaalaa Adaamaatti wayita gaggeessa jiru dha. TV Oromiyaa Live - Ethiopian TV Online TV Oromiyaa is a state-owned Ethiopian TV channel that broadcasts predominantly in the Oromo language. Manneen hojii gurmaa'insa haaraan hundaa'an keessatti hojjetaan hundi caasaa haaraa irratti gita hojii isa madaaluu irratti dorgommiin ramadamaa. Akkasumas Magaalaa Naqqamteetti Qeerrooni fi hawaasno Oromoo bifa addaan hiriira walirraa hin cinne adeemsisaa oluu isaani qeerroon naaf ifoomseera. Akka ibsa gartuu faashistii kanaan baheetti wixineen labsii kanaa raggaafamuudhaaf Mana Maree Bakka Bu’oota Ummatootaaf…. Guraandhalaa 06, 2020. 50: 1032 Kallacha Oromiyaa bara 20 lakk. Juneidi Sado – pirezidaanttii naannoo Oromiyaa sadaffaa (2001-2005) Qananiisaa Baqqalaa – Ethiopian long distance runner Kumaa Dammaqsaa – Pirezidaantii naannoo Oromiyaa lammaffaa 1995-2001)kan tureefi amma kantiibaa magaalaa Finfinnee “Kuwee” Martha Kumsa – acclaimed journalist and imprisoned professor. aa" jechuun, Mana MareeBulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaati. Labsiin kun "Labsii Sima Bittaa fi Bulchiinsa Qabeenya, Mootummaa Naannoo Oromiyaa M rrtee~suf Bahe Lakk 157/2002" jedhamee , waamamuu ni danda'a. Ejensichi kana kan beeksiise gamaaggama raawwii hojii Kurmaana 4ffaa Magaalaa Adaamaatti wayita gaggeessa jiru dha. Oromiyaa irratti raggasisee kana hattamaan irra deebi’uun akka haquu gadi jabeessinee gaafatna. Rising from less than 500 meters above sea level to high ranges that culminate into Mt. Oromiyaa (kan Ingiliffa keessatti Oromia jedhame barreeffamu, kan garuu barreeffama Afaan Oromoo keessatti Oromiyaa jedhamee beekamu) kunizzin kutaalee Itoophiyaa saglan keessaa tokko taate dha. Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti Dandeetti Raawwachisummaa Cimsuun S/Sarvisii Ergama Isaa Ba'uu. By: Itana Gammada April 14, 2020 A people under colonial occupation have a maximum of two choices, either stand up and fight for their freedom and dignity or accept humiliation, subjugation, victimization and perpetual slavery. Biyyakoo Oromiyaa yaa haadha uummata hedduu Lammii sabakeetiif tokkkummaan kan yaadduu Teessumni lafakee nama kan hawwatuu Ana qofa miti hunduu si jaallatu Seenaan sin dagatu waa’ee kee qorataa Lammiin Addunyaayuu baay’ee sigaafataa Albuudi lafakee beektoota hawwataa Hayyoota hedduutu waa’eekee dubbata Nu duwwaayyuu miti ormuu siin jiraataa Biqilaan lafakee nama gammachiisaa Misoomni. [Awash, Wabe-Shebele, Genale, Gibe, Baro, Dedessa and Guder are major rivers in the region. 16, 2017) Qabsoo haqaa Sabni Oromoo Walabummaa isaa gonfachuuf geggeessaa turee fi jiru adda durummaadhaan kan hoogganu Addi Bilisummaa Oromoo Akeekaa fi Kaayyoon isaa galma gahiinsa qabsichaa ti. 49: 879 Kallacha Oromiyaa bara 20 lakk. Guraandhalaa 06, 2020. 46/1994 የተሻሻለው የኦሮሚያ ክልል ሕገ መንግሥት አዋጅ ቁጥር ፵፮/፲፱፻፺፬ Oromia Regional State Revised Constitution Proclamation No. Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa. It is native to the Ethiopian state of Oromia and spoken predominantly by the Oromo people and neighbouring ethnic groups in the Horn of Africa. Hiikaan isaa gabaabaatti biyyoo Oromoo jechuu dha. Godina addaa Oromiyaa naannoo finfinnee maqaan bulchiinsa Oromiyaa jala ture malee raafuu oddoo saanii Kuni aammoo yeroon kennamnaaniif wwaan qabuu miti. "Dr Biqilaa Hurrisaa. Oromiyaa (kan Ingiliffa keessatti Oromia jedhame barreeffamu, kan garuu barreeffama Afaan Oromoo keessatti Oromiyaa jedhamee beekamu) kunizzin kutaalee Itoophiyaa saglan keessaa tokko taate dha. Hawaasni waggaa waggaan achitti argamu bara baraan dabalaa deemaa jira. Labsii yeroo ariifachiisaa 2 8 2012 - Duration: 5:22. Biyyi Oromoo Oromiyaa ykn Orom-biyyaa jedhama. Manneen hojii gurmaa'insa haaraan hundaa'an keessatti hojjetaan hundi caasaa haaraa irratti gita hojii isa madaaluu irratti dorgommiin ramadamaa. 31 jalatti sababootni abbaan seeraa tokko hojii abbaa seerummaarraa itti ka’uu danbii naamusaa cabsuu, ykn hanqina dandeettii ykn si’oomina cimaa ta’e agarsiisuu dha. CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS FINFINNE AROUND SAR BET INFRONT OF OROMIA BUREAUS. 46/1994 የተሻሻለው የኦሮሚያ ክልል ሕገ መንግሥት አዋጅ ቁጥር ፵፮/፲፱፻፺፬ Oromia Regional State Revised Constitution Proclamation No. Haata’u malee namtichi biyya Jarmanii barsiisaan amantii Kiristaanaa bara 1860 keessa biyya Oromoon Ormaaniyaa jedhee moggaasee ture. caffee oromiyaa,Caffee,CO. ONN : Oduu Olmaa Oromiyaa Amajjii 4/2018 January 4, 2018 Simbirtuu: Labsii ADWUIn baase irratti yaada QEERROO Bilisummaa Oromoo – Obbo Abbaa-duulaan maaliif aangootti akka deebi’an – Labsiin kuni FXG tarii tasgabbeessinnaa?-QBO karoora maalii qabaa? kanaafi kan biraa irratti miseensa hooggansa Qeerroo kan jedhu caqasaa. River Awash, which is the longest river inside Ethiopia is a. Karrayu Addisu. 49: 879 Kallacha Oromiyaa bara 20 lakk. Biyyakoo Oromiyaa yaa haadha uummata hedduu Lammii sabakeetiif tokkkummaan kan yaadduu Teessumni lafakee nama kan hawwatuu Ana qofa miti hunduu si jaallatu Seenaan sin dagatu waa’ee kee qorataa Lammiin Addunyaayuu baay’ee sigaafataa Albuudi lafakee beektoota hawwataa Hayyoota hedduutu waa’eekee dubbata Nu duwwaayyuu miti ormuu siin jiraataa Biqilaan lafakee nama gammachiisaa Misoomni. 44: 1059 Kallacha Oromiyaa bara 21 lakk. Music by Kabbadaa Wayyeessaa. 44: 1059 Kallacha Oromiyaa bara 21 lakk. CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS FINFINNE AROUND SAR BET INFRONT OF OROMIA BUREAUS. Harargee Bahaa aanaa Gurawaa Araddaa Ifa Baatee keessatti hiriir. 181/2005 baheeniis dhaabbilee misooma mootummaa Naannoo Oromiyaa dhiyeenyatti hogganuu, to'achuu, hordofuu fi dandeetii raawwachisummaasaanii irratti xiyyeefatee akka hojatu angoo fi gaheen hojii kennameefii jira. Labsiin kun "Labsii Sima Bittaa fi Bulchiinsa Qabeenya, Mootummaa Naannoo Oromiyaa M rrtee~suf Bahe Lakk 157/2002" jedhamee , waamamuu ni danda'a. Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa. Murtii Caffee kana miseensonni Oromiyaa bakka bu’anii mana marii bakka bu’uutaafi federeeshinii keessa jiran sadarkaa federaalaa geessuun falmachuu danda’u. Guraandhalaa 06, 2020. 94/1997 fi 108/1998. Ejensichi kana kan beeksiise gamaaggama raawwii hojii Kurmaana 4ffaa Magaalaa Adaamaatti wayita gaggeessa jiru dha. However, differences in altitude tend to add a number of variations, both in terms of temperatures and rainfall. Biyyakoo Oromiyaa yaa haadha uummata hedduu Lammii sabakeetiif tokkkummaan kan yaadduu Teessumni lafakee nama kan hawwatuu Ana qofa miti hunduu si jaallatu Seenaan sin dagatu waa’ee kee qorataa Lammiin Addunyaayuu baay’ee sigaafataa Albuudi lafakee beektoota hawwataa Hayyoota hedduutu waa’eekee dubbata Nu duwwaayyuu miti ormuu siin jiraataa Biqilaan lafakee nama gammachiisaa Misoomni. Akkasumas Magaalaa Naqqamteetti Qeerrooni fi hawaasno Oromoo bifa addaan hiriira walirraa hin cinne adeemsisaa oluu isaani qeerroon naaf ifoomseera. [Awash, Wabe-Shebele, Genale, Gibe, Baro, Dedessa and Guder are major rivers in the region. To avoid this, cancel and sign in to. Labsii 2/1985 Seera Mootummaa Bulchiinsa Yeroo Ce’uumsaa Naannoo Oromiyaa hojiirra oolchuuf Amajjii bara 1985 Caffee Oromiyaatin bahe keewwata 43 irratti “Caffeen Oromiyaa hojii isaa kan gaggeessu miseensota Koree Hojii raawwachiiftuu karaa seeraatiin filuun ta’a” jedhamee kaa’ameera. Harargee Lixaa aanaa Doobbaa araddaa Bilisummaa jedhamu keessattis hiriirri geggeessamuu isaa jiraataan gamasii nuuf ibsanii jiru. 83/1995/96, kwt. 94/1997 fi 108/1998. Dabalataanis labsii dhaabbilee misoomaa Mootummaa naannoo Oromiyaa lakk. 63(4), fi Labsiin Gumii Bulchiinsa Abbootii Seeraa Oromiyaa Irra Deebi’anii Dhaabuuf Bahe Lab. Oromo TV Founded on June 29,2000 The First Oromo Independent Television MissionOromo TV seeks to offer thought-provoking, contextual, and nuanced coverage of critical public interest issues thereby bringing much needed attention to underreported stories in the region. 49: 879 Kallacha Oromiyaa bara 20 lakk. Ibsa Adda Bilisummaa Oromoo Jidduu kana Mootummaan Wayyaanee karaa “Kaabinee Ministirootaa” baanuun wixinee labsii faayidaa addaa Oromiyaan Finfinneerraa qabdu jedhu baaseera. 46/1994 የተሻሻለው የኦሮሚያ ክልል ሕገ መንግሥት አዋጅ ቁጥር ፵፮/፲፱፻፺፬ Oromia Regional State Revised Constitution Proclamation No. Harargee Bahaa aanaa Gurawaa Araddaa Ifa Baatee keessatti hiriir. 24: Sirna raawwii gaa’ilaa Itti gaafatamaa Galmeessa Haala Hawaasummaa duratti raawwatamu, sirna raawwii gaa’ila aadaa fi sirna raawwii gaa’ila amantaa jedhamee beekamtiin seeraa kan. Akkaataan jechichaa hiika biroo kan kennisiisuuf yoo ta'e malee, labsii kana keessatti: 1)" Mana Maree Bulchins. Guraandhalaa 06, 2020. Ammuma lafa Oromoo duunfachaa Oromoo lafarraa dhabamsiisaa deeman isaan --- Ittiin galaa fi Qajeelfaama Labsii Qeerroo Bilisummaa Oromoo "Harki Hanna Bare. Rising from less than 500 meters above sea level to high ranges that culminate into Mt. Juneidi Sado – pirezidaanttii naannoo Oromiyaa sadaffaa (2001-2005) Qananiisaa Baqqalaa – Ethiopian long distance runner Kumaa Dammaqsaa – Pirezidaantii naannoo Oromiyaa lammaffaa 1995-2001)kan tureefi amma kantiibaa magaalaa Finfinnee “Kuwee” Martha Kumsa – acclaimed journalist and imprisoned professor. Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti Dandeetti Raawwachisummaa Cimsuun S/Sarvisii Ergama Isaa Ba'uu. The Oromia Region (Oromo: Oromiyaa) is one of the nine regional states of Ethiopia, the homeland of the Oromo. Ejensichi kana kan beeksiise gamaaggama raawwii hojii Kurmaana 4ffaa Magaalaa Adaamaatti wayita gaggeessa jiru dha. Haati Warraa Muummee Ministiraa Lessuutuu Ajjeechadhan Shakkamaa Turan Himannaan Irratti Baname. Godina addaa Oromiyaa naannoo finfinnee maqaan bulchiinsa Oromiyaa jala ture malee raafuu oddoo saanii Kuni aammoo yeroon kennamnaaniif wwaan qabuu miti. 48: 858 Kallacha Oromiyaa bara 20 lakk. Wiirtuun Qorannoofi Misoomaa Niwu Iiraa Omisha Ventilatarii Oksijinii Jalqabuuf Haalduree Mara Xumuruusaa Beeksise. 46/2001 (Fooyya’iinsa Labsii Lak. Oromiyaa irratti raggasisee kana hattamaan irra deebi’uun akka haquu gadi jabeessinee gaafatna. Naannoo oromiyaa, Bulchiisni magalaa adaamatti biiroon aadaa fi turizimii taappeellaa afaan amaariffaan barraahe hunda buqqisaa jira. Oromia National Regional State Laws 1998-1999 1997 1996 1995 1994 1993 1991-1992 1989-1990 1985-1988 2005-2006 Labsii Lak 175 Bara 2005 Labsii Lak 176 Bara 2005 Labsii Lak 177 Bara 2005 Labs…. Biyyi Oromoo Oromiyaa ykn Orom-biyyaa jedhama. 31 jalatti sababootni abbaan seeraa tokko hojii abbaa seerummaarraa itti ka’uu danbii naamusaa cabsuu, ykn hanqina dandeettii ykn si’oomina cimaa ta’e agarsiisuu dha. Oromia is the largest region of Ethiopia , surrounding the city of Addis Ababa. 44: 1059 Kallacha Oromiyaa bara 21 lakk. Hiikaan isaa gabaabaatti biyyoo Oromoo jechuu dha. Haati Warraa Muummee Ministiraa Lessuutuu Ajjeechadhan Shakkamaa Turan Himannaan Irratti Baname. Finfinnee, Eebila 2, 2012 (FBC) – Ityoophiyaatti namootni vaayirasii koronaatiin qabaman yeroodhaa yerootti dabalaa dhufuun walqabatee Wiirtuun Qorannoofi Misoomaa Niwu Iiraa (New Era Research & Development Center) jedhamu Finfinneetti omisha ventilatarii oksijinii jalqabuuf. 83/1995/96, kwt. Caffeen Oromiyaa labsiilee mirga ofiin of bulchuu (autonomy) heera mootummaa federaalaatiin kaayame diigan hunda labsii mataa isaatiin haquu danda’a. Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa. Kun aangoo Caffeeti. Biyyakoo Oromiyaa yaa haadha uummata hedduu Lammii sabakeetiif tokkkummaan kan yaadduu Teessumni lafakee nama kan hawwatuu Ana qofa miti hunduu si jaallatu Seenaan sin dagatu waa’ee kee qorataa Lammiin Addunyaayuu baay’ee sigaafataa Albuudi lafakee beektoota hawwataa Hayyoota hedduutu waa’eekee dubbata Nu duwwaayyuu miti ormuu siin jiraataa Biqilaan lafakee nama gammachiisaa Misoomni. Godina addaa Oromiyaa naannoo finfinnee maqaan bulchiinsa Oromiyaa jala ture malee raafuu oddoo saanii Kuni aammoo yeroon kennamnaaniif wwaan qabuu miti. 52: 2195 Kallacha Oromiyaa bara 20 lakk. Harargee Bahaa aanaa Gurawaa Araddaa Ifa Baatee keessatti hiriir. 83/1995/96, kwt. Labsii yeroo ariifachiisaa 2 8 2012 - Duration: 5:22. Onkoloolessa 17,2017 /Guyyaa har'aa Magaalaa Mattuutti Qeerroo fi hawaasni Oromoo marti hiriira bahuun tokkummaa isaanii agarsiisuun dhaadannoo dhageessaisaa oolanii nagaan galaniiru jedhee Qeerroon Aanaa Bachoo gabaaseera. 46/1994 የተሻሻለው የኦሮሚያ ክልል ሕገ መንግሥት አዋጅ ቁጥር ፵፮/፲፱፻፺፬ Oromia Regional State Revised Constitution Proclamation No. TV Oromiyaa Live - Ethiopian TV Online TV Oromiyaa is a state-owned Ethiopian TV channel that broadcasts predominantly in the Oromo language. 50: 1032 Kallacha Oromiyaa bara 20 lakk. 46: 972 kallacha Oromiyaa bara 20 lakk. Finfinnee, Eebila 2, 2012 (FBC) – Ityoophiyaatti namootni vaayirasii koronaatiin qabaman yeroodhaa yerootti dabalaa dhufuun walqabatee Wiirtuun Qorannoofi Misoomaa Niwu Iiraa (New Era Research & Development Center) jedhamu Finfinneetti omisha ventilatarii oksijinii jalqabuuf. Most parts of Ethiopia experience two main climate seasons - a dry season (October - May) and a rainy season (June - August). aa" jechuun, Mana MareeBulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaati. Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti Dandeetti Raawwachisummaa Cimsuun S/Sarvisii Ergama Isaa Ba'uu. (Ijoo Dubbii ABO Onk. Labsii 2/1985 Seera Mootummaa Bulchiinsa Yeroo Ce’uumsaa Naannoo Oromiyaa hojiirra oolchuuf Amajjii bara 1985 Caffee Oromiyaatin bahe keewwata 43 irratti “Caffeen Oromiyaa hojii isaa kan gaggeessu miseensota Koree Hojii raawwachiiftuu karaa seeraatiin filuun ta’a” jedhamee kaa’ameera. 46/2001 (Fooyya’iinsa Labsii Lak. "Vaayiresii Koronaa Sadarkaa 'Pandemic' Yokaan Kan Lafa Bal’eensa. Guraandhalaa 06, 2020. Harargee Lixaa aanaa Doobbaa araddaa Bilisummaa jedhamu keessattis hiriirri geggeessamuu isaa jiraataan gamasii nuuf ibsanii jiru. Dabalataanis labsii dhaabbilee misoomaa Mootummaa naannoo Oromiyaa lakk. Sabni kamuu seenaa, aadaa fi afaan isaa guddisuu, kunuunsuu fi itti fayyadamuu mirga akkuma laate, afaan oromootiis afaan mana hojiitii fi barnootaa tahee naannoo oromiyaa keessatti akka tajaajilu hayyamamee ture. Itoophiyaa,Masrii fi Suudan Gurrandhalaa 12-23 huji Hidhaa Abbaayaa irratti Washington,DC keessatti kora taa'an. Wiirtuun Qorannoofi Misoomaa Niwu Iiraa Omisha Ventilatarii Oksijinii Jalqabuuf Haalduree Mara Xumuruusaa Beeksise. nuti amma immoo wayyaanee waliin dhiisnee wayyaanee oromiyaa keessa jirtu waliin diddaa gabrummaa keenya jalqabna. Guraandhalaa 06, 2020. Ballinaa lafa bahaa hanga kibba-dhihaa biyya keessatti 353,632 km² ta'ee qabatee, baayyinaa ummataa bara 2002 tilmamee hanga miliyoona digdamii-afurii. Ammuma lafa Oromoo duunfachaa Oromoo lafarraa dhabamsiisaa deeman isaan --- Ittiin galaa fi Qajeelfaama Labsii Qeerroo Bilisummaa Oromoo "Harki Hanna Bare. Biyyi Oromoo Oromiyaa ykn Orom-biyyaa jedhama. 44: 1059 Kallacha Oromiyaa bara 21 lakk. Caffeen Oromiyaa labsiilee mirga ofiin of bulchuu (autonomy) heera mootummaa federaalaatiin kaayame diigan hunda labsii mataa isaatiin haquu danda’a. Labsii Baajataa bara 2009 Hojiiwwan Mootummaa Naannoo Oromiyaatif Labsame Lak 200/2008 Bara baajataa 2009 tti hojiiwwanii fi tajaajilawwan Naannoo Oromiyaa keessatti adeemisfamaniif baajatni barbaachisaa ta'e raggaasifamee ho-jiirra oolchuun barbaachiisaa waan ta'eef, Akkaata Heera Mootummaa Naan-noo Fooyya'ee bahe labsii 46/1994. "Dr Biqilaa Hurrisaa. Sabni kamuu seenaa, aadaa fi afaan isaa guddisuu, kunuunsuu fi itti fayyadamuu mirga akkuma laate, afaan oromootiis afaan mana hojiitii fi barnootaa tahee naannoo oromiyaa keessatti akka tajaajilu hayyamamee ture. 50: 1032 Kallacha Oromiyaa bara 20 lakk. Kallacha Oromiyaa bara 20 lakk. Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti Dandeetti Raawwachisummaa Cimsuun S/Sarvisii Ergama Isaa Ba'uu. Akka ibsa gartuu faashistii kanaan baheetti wixineen labsii kanaa raggaafamuudhaaf Mana Maree Bakka Bu’oota Ummatootaaf…. "Vaayiresii Koronaa Sadarkaa 'Pandemic' Yokaan Kan Lafa Bal’eensa. Kun aangoo Caffeeti. 47: 5162 Kallacha Oromiyaa bara 20 lakk. Hiikaan isaa gabaabaatti biyyoo Oromoo jechuu dha. Oromo (/ ˈ ɒr əm oʊ / or / ɔː ˈ r oʊ m oʊ /; Oromo: Afaan Oromoo) is an Afroasiatic language belonging to the Cushitic branch. THE OROMIA NATIONAL REGIONAL STATE MEGELETA OROMIA Heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa Fooyya’ee Bahe Labsii Lak. 16, 2017) Qabsoo haqaa Sabni Oromoo Walabummaa isaa gonfachuuf geggeessaa turee fi jiru adda durummaadhaan kan hoogganu Addi Bilisummaa Oromoo Akeekaa fi Kaayyoon isaa galma gahiinsa qabsichaa ti. However, differences in altitude tend to add a number of variations, both in terms of temperatures and rainfall. Naannoo oromiyaa, Bulchiisni magalaa adaamatti biiroon aadaa fi turizimii taappeellaa afaan amaariffaan barraahe hunda buqqisaa jira. Akkasumas Magaalaa Naqqamteetti Qeerrooni fi hawaasno Oromoo bifa addaan hiriira walirraa hin cinne adeemsisaa oluu isaani qeerroon naaf ifoomseera. 31 jalatti sababootni abbaan seeraa tokko hojii abbaa seerummaarraa itti ka’uu danbii naamusaa cabsuu, ykn hanqina dandeettii ykn si’oomina cimaa ta’e agarsiisuu dha. 46: 972 kallacha Oromiyaa bara 20 lakk. Angawaan Mootummaa Oromiyaa Afaan Oromoo Afaan Federaalaa Gochuu Irratti Hojjachaa Jirra Jedhan Addisu Arega WAASHINGITAN, DIISII — ( voaafaanoromoo ) — Itiyoophiyaa keessatti, akkuma beekamu, mootummoota bulchiinsa naannoolee keessatti afaan hojii afaanuma naannoolee sanaa ta’u illee, afaan hojii federaalaa garuu, Afaan Amaaraa qofa. "Vaayiresii Koronaa Sadarkaa 'Pandemic' Yokaan Kan Lafa Bal’eensa. Dabalataanis labsii dhaabbilee misoomaa Mootummaa naannoo Oromiyaa lakk. nuti amma immoo wayyaanee waliin dhiisnee wayyaanee oromiyaa keessa jirtu waliin diddaa gabrummaa keenya jalqabna. To avoid this, cancel and sign in to. Guraandhalaa 06, 2020. 24: Sirna raawwii gaa’ilaa Itti gaafatamaa Galmeessa Haala Hawaasummaa duratti raawwatamu, sirna raawwii gaa’ila aadaa fi sirna raawwii gaa’ila amantaa jedhamee beekamtiin seeraa kan. OBN Oromiyaa [Oromia Broadcasting Network] 1,771 views. 63(4), fi Labsiin Gumii Bulchiinsa Abbootii Seeraa Oromiyaa Irra Deebi’anii Dhaabuuf Bahe Lab. Caffeen Oromiyaa labsiilee mirga ofiin of bulchuu (autonomy) heera mootummaa federaalaatiin kaayame diigan hunda labsii mataa isaatiin haquu danda’a. Videos you watch may be added to the TV's watch history and influence TV recommendations. 37,552 likes · 360 talking about this. Yoo labsii Wayyaanee EPRDF/TPLF kan qopheesse hin haquu ta’ee Caffeen Oromiyaa ofiin jedhuu yakkamaa ol anaa ta’ee seeratti akka dhihaachuu qabu uummanni Oromoo bakka jiruu irratti hojjechuu qaba jenna. Akka ibsa gartuu faashistii kanaan baheetti wixineen labsii kanaa raggaafamuudhaaf Mana Maree Bakka Bu’oota Ummatootaaf…. Godina addaa Oromiyaa naannoo finfinnee maqaan bulchiinsa Oromiyaa jala ture malee raafuu oddoo saanii Kuni aammoo yeroon kennamnaaniif wwaan qabuu miti. Watch free online TV channels live and on-demand from all countries in the world on your computer or iPhone/iPad/Android mobile devices with 7 days recorded DVR. Kun aangoo Caffeeti. Advertisement. The Oromo language is very closely related to Konso, with more than fifty percent of the words in common, closely related to Somali and distantly related to Afar and Saho. If playback doesn't begin shortly, try restarting your device. Kun aangoo Caffeeti. Kallacha Oromiyaa bara 20 lakk. Harargee Bahaa aanaa Gurawaa Araddaa Ifa Baatee keessatti hiriir. Karrayu Addisu. 63(4), fi Labsiin Gumii Bulchiinsa Abbootii Seeraa Oromiyaa Irra Deebi’anii Dhaabuuf Bahe Lab. Biyyakoo Oromiyaa yaa haadha uummata hedduu Lammii sabakeetiif tokkkummaan kan yaadduu Teessumni lafakee nama kan hawwatuu Ana qofa miti hunduu si jaallatu Seenaan sin dagatu waa’ee kee qorataa Lammiin Addunyaayuu baay’ee sigaafataa Albuudi lafakee beektoota hawwataa Hayyoota hedduutu waa’eekee dubbata Nu duwwaayyuu miti ormuu siin jiraataa Biqilaan lafakee nama gammachiisaa Misoomni. Advocacy for Oromia was established in 2010 with the purpose of enabling and empowering Oromo people by providing accurate and timely information that will help to make better choices to create the kind of future in which they wish to live. THE OROMIA NATIONAL REGIONAL STATE MEGELETA OROMIA Heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa Fooyya’ee Bahe Labsii Lak. Maqaa Oromiyaa jedhu kana kan moggaasee dhimma itti bahuun babal’ise Adda Bilisummaa Oromoo ti. Taatewwan Galmeesissuun Mirga Hawaas-diinagdee fi Siyaasaa kabachisuun fayyadamummaa Uummata Naannoo keenyaa mirkaneessuuf Cimee hojjachaa akka jiru Ejensiin galmeessa ragaa bu’uura hawaasummaa Naannoo Oromiyaa beeksiise. “Oromia is a region of great physiographic diversity. Yoo labsii Wayyaanee EPRDF/TPLF kan qopheesse hin haquu ta’ee Caffeen Oromiyaa ofiin jedhuu yakkamaa ol anaa ta’ee seeratti akka dhihaachuu qabu uummanni Oromoo bakka jiruu irratti hojjechuu qaba jenna. nuti amma immoo wayyaanee waliin dhiisnee wayyaanee oromiyaa keessa jirtu waliin diddaa gabrummaa keenya jalqabna. 94/1997 fi 108/1998. 83/1995/96, kwt. Angawaan Mootummaa Oromiyaa Afaan Oromoo Afaan Federaalaa Gochuu Irratti Hojjachaa Jirra Jedhan Addisu Arega WAASHINGITAN, DIISII — ( voaafaanoromoo ) — Itiyoophiyaa keessatti, akkuma beekamu, mootummoota bulchiinsa naannoolee keessatti afaan hojii afaanuma naannoolee sanaa ta’u illee, afaan hojii federaalaa garuu, Afaan Amaaraa qofa. caffee oromiyaa,Caffee,CO. Most parts of Ethiopia experience two main climate seasons - a dry season (October - May) and a rainy season (June - August). 181/2005 baheeniis dhaabbilee misooma mootummaa Naannoo Oromiyaa dhiyeenyatti hogganuu, to'achuu, hordofuu fi dandeetii raawwachisummaasaanii irratti xiyyeefatee akka hojatu angoo fi gaheen hojii kennameefii jira. 37,552 likes · 360 talking about this. Guraandhalaa 06, 2020. The Oromo language, afaan Oromoo or Oromiffa, belongs to the eastern Kushitic group of languages and is the most extensive of the forty or so Kushitic languages. Oromiyaa (kan Ingiliffa keessatti Oromia jedhame barreeffamu, kan garuu barreeffama Afaan Oromoo keessatti Oromiyaa jedhamee beekamu) kunizzin kutaalee Itoophiyaa saglan keessaa tokko taate dha. To avoid this, cancel and sign in to. 46/1994 የተሻሻለው የኦሮሚያ ክልል ሕገ መንግሥት አዋጅ ቁጥር ፵፮/፲፱፻፺፬ Oromia Regional State Revised Constitution Proclamation No. Oromia is the largest region of Ethiopia , surrounding the city of Addis Ababa. 48: 858 Kallacha Oromiyaa bara 20 lakk. Hawaasni waggaa waggaan achitti argamu bara baraan dabalaa deemaa jira. Oromo (/ ˈ ɒr əm oʊ / or / ɔː ˈ r oʊ m oʊ /; Oromo: Afaan Oromoo) is an Afroasiatic language belonging to the Cushitic branch. Finfinnee, Eebila 2, 2012 (FBC) – Ityoophiyaatti namootni vaayirasii koronaatiin qabaman yeroodhaa yerootti dabalaa dhufuun walqabatee Wiirtuun Qorannoofi Misoomaa Niwu Iiraa (New Era Research & Development Center) jedhamu Finfinneetti omisha ventilatarii oksijinii jalqabuuf. “Oromia is a region of great physiographic diversity. Batu (4607 m) - the highest peak of the region. ONN : Oduu Olmaa Oromiyaa Amajjii 4/2018 January 4, 2018 Simbirtuu: Labsii ADWUIn baase irratti yaada QEERROO Bilisummaa Oromoo – Obbo Abbaa-duulaan maaliif aangootti akka deebi’an – Labsiin kuni FXG tarii tasgabbeessinnaa?-QBO karoora maalii qabaa? kanaafi kan biraa irratti miseensa hooggansa Qeerroo kan jedhu caqasaa. Oromoon golee Oromiyaa jiru hunduma irraa guyyaa Irreechaa kanatti seera guutee uffatee jiidha qabachuun Waaqa galateeffanna, ni kadhanna, Uumamaan uumaa isa ta’e waaqa raajeffanna! jechuun Hora Harsadii magaalaa Bishooftuutti argamu kana deemee galata galchata. Haati Warraa Muummee Ministiraa Lessuutuu Ajjeechadhan Shakkamaa Turan Himannaan Irratti Baname. However, differences in altitude tend to add a number of variations, both in terms of temperatures and rainfall. By: Itana Gammada April 14, 2020 A people under colonial occupation have a maximum of two choices, either stand up and fight for their freedom and dignity or accept humiliation, subjugation, victimization and perpetual slavery. Dabalataanis labsii dhaabbilee misoomaa Mootummaa naannoo Oromiyaa lakk. 46: 972 kallacha Oromiyaa bara 20 lakk. 44: 1059 Kallacha Oromiyaa bara 21 lakk. ijjanno saba bal'aati Mai 10, 2014, 6:28 nachm. Caffeen Oromiyaa labsiilee mirga ofiin of bulchuu (autonomy) heera mootummaa federaalaatiin kaayame diigan hunda labsii mataa isaatiin haquu danda’a. Rising from less than 500 meters above sea level to high ranges that culminate into Mt. Videos you watch may be added to the TV's watch history and influence TV recommendations. (Ijoo Dubbii ABO Onk. Ballinaa lafa bahaa hanga kibba-dhihaa biyya keessatti 353,632 km² ta'ee qabatee, baayyinaa ummataa bara 2002 tilmamee hanga miliyoona digdamii-afurii. 16, 2017) Qabsoo haqaa Sabni Oromoo Walabummaa isaa gonfachuuf geggeessaa turee fi jiru adda durummaadhaan kan hoogganu Addi Bilisummaa Oromoo Akeekaa fi Kaayyoon isaa galma gahiinsa qabsichaa ti. If playback doesn't begin shortly, try restarting your device. Kun aangoo Caffeeti. 24: Sirna raawwii gaa’ilaa Itti gaafatamaa Galmeessa Haala Hawaasummaa duratti raawwatamu, sirna raawwii gaa’ila aadaa fi sirna raawwii gaa’ila amantaa jedhamee beekamtiin seeraa kan. 49: 879 Kallacha Oromiyaa bara 20 lakk. ijjanno saba bal'aati Mai 10, 2014, 6:28 nachm. Oromia is the largest region of Ethiopia , surrounding the city of Addis Ababa. 83/1995/96, kwt. Godina addaa Oromiyaa naannoo finfinnee maqaan bulchiinsa Oromiyaa jala ture malee raafuu oddoo saanii Kuni aammoo yeroon kennamnaaniif wwaan qabuu miti. Maqaa Oromiyaa jedhu kana kan moggaasee dhimma itti bahuun babal’ise Adda Bilisummaa Oromoo ti. Kallacha Oromiyaa bara 20 lakk. Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti Dandeetti Raawwachisummaa Cimsuun S/Sarvisii Ergama Isaa Ba'uu. Finfinnee, Eebila 2, 2012 (FBC) – Ityoophiyaatti namootni vaayirasii koronaatiin qabaman yeroodhaa yerootti dabalaa dhufuun walqabatee Wiirtuun Qorannoofi Misoomaa Niwu Iiraa (New Era Research & Development Center) jedhamu Finfinneetti omisha ventilatarii oksijinii jalqabuuf. OBN Oromiyaa [Oromia Broadcasting Network] 1,771 views. shamsiquxo. 44: 1059 Kallacha Oromiyaa bara 21 lakk. Murtii Caffee kana miseensonni Oromiyaa bakka bu’anii mana marii bakka bu’uutaafi federeeshinii keessa jiran sadarkaa federaalaa geessuun falmachuu danda’u. Oromia National Regional State Laws 1998-1999 1997 1996 1995 1994 1993 1991-1992 1989-1990 1985-1988 2005-2006 Labsii Lak 175 Bara 2005 Labsii Lak 176 Bara 2005 Labsii Lak 177 Bara 2005 Labs…. Hiikaan isaa gabaabaatti biyyoo Oromoo jechuu dha. Oromiyaa (kan Ingiliffa keessatti Oromia jedhame barreeffamu, kan garuu barreeffama Afaan Oromoo keessatti Oromiyaa jedhamee beekamu) kunizzin kutaalee Itoophiyaa saglan keessaa tokko taate dha. 1Seera Maatii Oromiyaa (SMO), Labsii (Lab. Haati Warraa Muummee Ministiraa Lessuutuu Ajjeechadhan Shakkamaa Turan Himannaan Irratti Baname. 37,552 likes · 360 talking about this. Batu (4607 m) - the highest peak of the region. shamsiquxo. 46: 972 kallacha Oromiyaa bara 20 lakk. Godina addaa Oromiyaa naannoo finfinnee maqaan bulchiinsa Oromiyaa jala ture malee raafuu oddoo saanii Kuni aammoo yeroon kennamnaaniif wwaan qabuu miti. Naannoo oromiyaa, Bulchiisni magalaa adaamatti biiroon aadaa fi turizimii taappeellaa afaan amaariffaan barraahe hunda buqqisaa jira. Maqaa Oromiyaa jedhu kana kan moggaasee dhimma itti bahuun babal’ise Adda Bilisummaa Oromoo ti. 50: 1032 Kallacha Oromiyaa bara 20 lakk. Manneen hojii gurmaa'insa haaraan hundaa'an keessatti hojjetaan hundi caasaa haaraa irratti gita hojii isa madaaluu irratti dorgommiin ramadamaa. It is bordered by the Somali Region to the east; the Amhara Region, the Afar Region and the Benishangul-Gumuz Region to the north; South Sudan, Gambela Region, and Southern Nations, Nationalities, and Peoples' Region to the west; and Kenya to the south. Biyyi Oromoo Oromiyaa ykn Orom-biyyaa jedhama. Music by Kabbadaa Wayyeessaa. Finfinnee, Eebila 2, 2012 (FBC) – Ityoophiyaatti namootni vaayirasii koronaatiin qabaman yeroodhaa yerootti dabalaa dhufuun walqabatee Wiirtuun Qorannoofi Misoomaa Niwu Iiraa (New Era Research & Development Center) jedhamu Finfinneetti omisha ventilatarii oksijinii jalqabuuf. 16, 2017) Qabsoo haqaa Sabni Oromoo Walabummaa isaa gonfachuuf geggeessaa turee fi jiru adda durummaadhaan kan hoogganu Addi Bilisummaa Oromoo Akeekaa fi Kaayyoon isaa galma gahiinsa qabsichaa ti. Oromiyaa irratti raggasisee kana hattamaan irra deebi’uun akka haquu gadi jabeessinee gaafatna. Advocacy for Oromia was established in 2010 with the purpose of enabling and empowering Oromo people by providing accurate and timely information that will help to make better choices to create the kind of future in which they wish to live. By: Itana Gammada April 14, 2020 A people under colonial occupation have a maximum of two choices, either stand up and fight for their freedom and dignity or accept humiliation, subjugation, victimization and perpetual slavery. Labsiin kun "Labsii Sima Bittaa fi Bulchiinsa Qabeenya, Mootummaa Naannoo Oromiyaa M rrtee~suf Bahe Lakk 157/2002" jedhamee , waamamuu ni danda'a. Labsii yeroo ariifachiisaa 2 8 2012 - Duration: 5:22. "Dr Biqilaa Hurrisaa. CAFFEE HEAD OFFICE ADDRESS FINFINNE AROUND SAR BET INFRONT OF OROMIA BUREAUS. Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa. Guraandhalaa 06, 2020. Guraandhalaa 06, 2020. Murtii Caffee kana miseensonni Oromiyaa bakka bu’anii mana marii bakka bu’uutaafi federeeshinii keessa jiran sadarkaa federaalaa geessuun falmachuu danda’u. aa" jechuun, Mana MareeBulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaati. Hawaasni waggaa waggaan achitti argamu bara baraan dabalaa deemaa jira. Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti Dandeetti Raawwachisummaa Cimsuun S/Sarvisii Ergama Isaa Ba'uu. nuti amma immoo wayyaanee waliin dhiisnee wayyaanee oromiyaa keessa jirtu waliin diddaa gabrummaa keenya jalqabna. 44: 1059 Kallacha Oromiyaa bara 21 lakk. Advertisement. However, differences in altitude tend to add a number of variations, both in terms of temperatures and rainfall. River Awash, which is the longest river inside Ethiopia is a. Harargee Bahaa aanaa Gurawaa Araddaa Ifa Baatee keessatti hiriir. Batu (4607 m) - the highest peak of the region. Chaartarri Labsii lakkoofsa 416/2004 sadarkaa Mana Maree Bakka Bu’oota Uummataatin qophaa’e Dirree Dhawaa Oromiyaa jalaa baase, sadarkaa Naannotti ol guddise hundee Heeraa kan hin qabnee fi tokkummaa fi birmadummaa dachee Oromiyaa ciruuf tarkaanfii fudhatame dha. Dabalataanis labsii dhaabbilee misoomaa Mootummaa naannoo Oromiyaa lakk. Hiikaan isaa gabaabaatti biyyoo Oromoo jechuu dha. [Awash, Wabe-Shebele, Genale, Gibe, Baro, Dedessa and Guder are major rivers in the region. Kun aangoo Caffeeti. Naannoo Oromiyaa Fooyyaa’e, kwt. ijjanno saba bal'aati Mai 10, 2014, 6:28 nachm. Oromia National Regional State Laws 1998-1999 1997 1996 1995 1994 1993 1991-1992 1989-1990 1985-1988 2005-2006 Labsii Lak 175 Bara 2005 Labsii Lak 176 Bara 2005 Labsii Lak 177 Bara 2005 Labs…. Sabni kamuu seenaa, aadaa fi afaan isaa guddisuu, kunuunsuu fi itti fayyadamuu mirga akkuma laate, afaan oromootiis afaan mana hojiitii fi barnootaa tahee naannoo oromiyaa keessatti akka tajaajilu hayyamamee ture. Oromoon golee Oromiyaa jiru hunduma irraa guyyaa Irreechaa kanatti seera guutee uffatee jiidha qabachuun Waaqa galateeffanna, ni kadhanna, Uumamaan uumaa isa ta’e waaqa raajeffanna! jechuun Hora Harsadii magaalaa Bishooftuutti argamu kana deemee galata galchata. ONN : Oduu Olmaa Oromiyaa Amajjii 4/2018 January 4, 2018 Simbirtuu: Labsii ADWUIn baase irratti yaada QEERROO Bilisummaa Oromoo – Obbo Abbaa-duulaan maaliif aangootti akka deebi’an – Labsiin kuni FXG tarii tasgabbeessinnaa?-QBO karoora maalii qabaa? kanaafi kan biraa irratti miseensa hooggansa Qeerroo kan jedhu caqasaa. (Ijoo Dubbii ABO Onk. Maqaa Oromiyaa jedhu kana kan moggaasee dhimma itti bahuun babal’ise Adda Bilisummaa Oromoo ti. Akkaataan jechichaa hiika biroo kan kennisiisuuf yoo ta'e malee, labsii kana keessatti: 1)" Mana Maree Bulchins. Yoo labsii Wayyaanee EPRDF/TPLF kan qopheesse hin haquu ta’ee Caffeen Oromiyaa ofiin jedhuu yakkamaa ol anaa ta’ee seeratti akka dhihaachuu qabu uummanni Oromoo bakka jiruu irratti hojjechuu qaba jenna. The Oromo language is very closely related to Konso, with more than fifty percent of the words in common, closely related to Somali and distantly related to Afar and Saho. OBN Oromiyaa [Oromia Broadcasting Network] 209,774 views. Oromia National Regional State Laws 1998-1999 1997 1996 1995 1994 1993 1991-1992 1989-1990 1985-1988 2005-2006 Labsii Lak 175 Bara 2005 Labsii Lak 176 Bara 2005 Labsii Lak 177 Bara 2005 Labs…. 48: 858 Kallacha Oromiyaa bara 20 lakk. Its landscape includes high and rugged mountain ranges, undulating plateaus, panoramic gorges and deep incised river valleys, and rolling plains. Angawaan Mootummaa Oromiyaa Afaan Oromoo Afaan Federaalaa Gochuu Irratti Hojjachaa Jirra Jedhan Addisu Arega WAASHINGITAN, DIISII — ( voaafaanoromoo ) — Itiyoophiyaa keessatti, akkuma beekamu, mootummoota bulchiinsa naannoolee keessatti afaan hojii afaanuma naannoolee sanaa ta’u illee, afaan hojii federaalaa garuu, Afaan Amaaraa qofa. 83/1995/96, kwt. Music by Kabbadaa Wayyeessaa. 31 jalatti sababootni abbaan seeraa tokko hojii abbaa seerummaarraa itti ka’uu danbii naamusaa cabsuu, ykn hanqina dandeettii ykn si’oomina cimaa ta’e agarsiisuu dha. 49: 879 Kallacha Oromiyaa bara 20 lakk. aa" jechuun, Mana MareeBulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaati. Batu (4607 m) - the highest peak of the region. Onkoloolessa 17,2017 /Guyyaa har'aa Magaalaa Mattuutti Qeerroo fi hawaasni Oromoo marti hiriira bahuun tokkummaa isaanii agarsiisuun dhaadannoo dhageessaisaa oolanii nagaan galaniiru jedhee Qeerroon Aanaa Bachoo gabaaseera. 37,552 likes · 360 talking about this. 63(4), fi Labsiin Gumii Bulchiinsa Abbootii Seeraa Oromiyaa Irra Deebi’anii Dhaabuuf Bahe Lab. shamsiquxo. 37,552 likes · 360 talking about this. 47: 5162 Kallacha Oromiyaa bara 20 lakk. Oromia National Regional State Laws 1998-1999 1997 1996 1995 1994 1993 1991-1992 1989-1990 1985-1988 2005-2006 Labsii Lak 175 Bara 2005 Labsii Lak 176 Bara 2005 Labsii Lak 177 Bara 2005 Labs…. Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa. Guraandhalaa 06, 2020. Ibsa Adda Bilisummaa Oromoo Jidduu kana Mootummaan Wayyaanee karaa “Kaabinee Ministirootaa” baanuun wixinee labsii faayidaa addaa Oromiyaan Finfinneerraa qabdu jedhu baaseera. aa" jechuun, Mana MareeBulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaati. THE OROMIA NATIONAL REGIONAL STATE MEGELETA OROMIA Heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa Fooyya’ee Bahe Labsii Lak. Labsii 2/1985 Seera Mootummaa Bulchiinsa Yeroo Ce’uumsaa Naannoo Oromiyaa hojiirra oolchuuf Amajjii bara 1985 Caffee Oromiyaatin bahe keewwata 43 irratti “Caffeen Oromiyaa hojii isaa kan gaggeessu miseensota Koree Hojii raawwachiiftuu karaa seeraatiin filuun ta’a” jedhamee kaa’ameera. siif haagalu bilisummaan kan argamu tokkoffaa Dhaabbata raadiyoo fi Tv oromiyaa yoo achirratti isin irratti gubne soba ni dhiistu. Batu (4607 m) - the highest peak of the region. Naannoo Oromiyaa Fooyyaa’e, kwt. 142/2000, kwt. Taatewwan Galmeesissuun Mirga Hawaas-diinagdee fi Siyaasaa kabachisuun fayyadamummaa Uummata Naannoo keenyaa mirkaneessuuf Cimee hojjachaa akka jiru Ejensiin galmeessa ragaa bu’uura hawaasummaa Naannoo Oromiyaa beeksiise. Rising from less than 500 meters above sea level to high ranges that culminate into Mt. Haati Warraa Muummee Ministiraa Lessuutuu Ajjeechadhan Shakkamaa Turan Himannaan Irratti Baname. 1Seera Maatii Oromiyaa (SMO), Labsii (Lab. Most parts of Ethiopia experience two main climate seasons - a dry season (October - May) and a rainy season (June - August). Akkaataan jechichaa hiika biroo kan kennisiisuuf yoo ta'e malee, labsii kana keessatti: 1)" Mana Maree Bulchins. Naannoo oromiyaa, Bulchiisni magalaa adaamatti biiroon aadaa fi turizimii taappeellaa afaan amaariffaan barraahe hunda buqqisaa jira.